بیمه آسانسور سامان

بیمه آسانسور سامان

با خرید آنلاین بیمه آسانسور سامان ، مسئولیت خود را در قبال استفاده کنندگان از آسانسور تحت پوشش قرار دهید.

این آسانسور سامان دارد…

بیمه سامان امکان خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی آسانسور را در 2 گروه ، ساختمان های تا 10 طبقه و بیش از 10 طبقه فراهم کرده است .

در هر گروه 3 طرح جهت انتخاب و خریداری شما عزیزان طراحی شده است .

این بیمه نامه مسوليت مدني بيمه گذار در قبال خسارات وارد به استفادکنندگان از آسانسور ، چنانچه بر اثر خطا، قصور، غفلت، اشتباه در نصب، تعمير و نگهداري توسط بيمه گذار متوجه استفادکنندگان از آسانسور گردد را تحت پوشش قرار می دهد ، در صورتیکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح قضايي محرز گردد بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام خواهد نمود.

بیمه سامان امکان خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی آسانسور را در 2 گروه ، ساختمان های تا 10 طبقه و بیش از 10 طبقه فراهم کرده است .

در هر گروه 3 طرح جهت انتخاب و خریداری شما عزیزان طراحی شده است .

این بیمه نامه مسوليت مدني بيمه گذار در قبال خسارات وارد به استفادکنندگان از آسانسور ، چنانچه بر اثر خطا، قصور، غفلت، اشتباه در نصب، تعمير و نگهداري توسط بيمه گذار متوجه استفادکنندگان از آسانسور گردد را تحت پوشش قرار می دهد ، در صورتیکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح قضايي محرز گردد بيمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام خواهد نمود.

پوشش هزینه پزشکی بیمه آسانسور

هزینه پزشکی

ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺼﻮﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻧﺪﯾﺪﻩ ﭘﺮﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

پوشش غرامت و نقص عضو بیمه آسانسور

غرامت و نقص عضو

ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﯾﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺭﺵ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ – ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﺩﯾﻪ ﻓﻮﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.

اعلام خسارت بیمه آسانسور

اعلام خسارت

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻃﻼﻉ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ پست سفارشی ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ، ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. در صورتی که بیمه‌ گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه ‌گر می تواند ادعای خسارت را رد کند، مگر آنکه بیمه ‌گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آن‏ها برنیامده است.

اعلام خسارت بیمه آسانسور

اعلام خسارت

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻃﻼﻉ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ پست سفارشی ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ، ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. در صورتی که بیمه‌ گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه ‌گر می تواند ادعای خسارت را رد کند، مگر آنکه بیمه ‌گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آن‏ها برنیامده است.

زیان دیدگان : اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﻪ در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮ ﺿﻮع ﺑﻴﻤﻪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.

0تومان
هزینه پزشکی هر نفر
0تومان
غرامت فوت و نقص عضو ماه عادی
0تومان
غرامت فوت و نقص عضو ماه حرام
0تومان
هزینه پزشکی هر نفر
0تومان
غرامت فوت و نقص عضو ماه عادی
0تومان
غرامت فوت و نقص عضو ماه حرام

ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ :

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ‏ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺎﻧﺪﯾﺪﻩ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

 

 ﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺃﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ موظف است  ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻥ ﺭﺃﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﯿﻢ نماید. ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﺑﻪ بیمه‌گذار ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺎﻡ وی، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ، ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ (15) ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ بیمه‌گذار ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ، ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺩﻩ 522 ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‏ﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﻧﺪﯾﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﯾﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

طرح های برتر بیمه آسانسور سامان

دو طرحی که در زیر مشاهده میکنید برترین طرح های بیمه آسانسور هستند که زنبق مخصوص ساختمان های تا 10 طبقه و مینا مخصوص ساختمان های بالای 10 طبقه می باشد

طرح زنبق

«مخصوص ساختمان های تا 10طبقه»

* 20میلیون تومان هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

*480میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های عادی

* 640میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های حرام

حق بیمه به ازای هر نفر 18 هزار تومان

طرح مینا

«مخصوص ساختمان های بیش از 10طبقه»

* 20میلیون تومان هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

*480میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های عادی

* 640میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های حرام

حق بیمه به ازای هر نفر 20 هزار تومان

طرح های برتر بیمه آسانسور سامان

دو طرحی که در زیر مشاهده میکنید برترین طرح های بیمه آسانسور هستند که زنبق مخصوص ساختمان های تا 10 طبقه و مینا مخصوص ساختمان های بالای 10 طبقه می باشد

طرح زنبق

«مخصوص ساختمان های تا 10طبقه»

* 20میلیون تومان هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

*480میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های عادی

* 640میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های حرام

حق بیمه به ازای هر نفر 18 هزار تومان

طرح مینا

«مخصوص ساختمان های بیش از 10طبقه»

* 20میلیون تومان هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

*480میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های عادی

* 640میلیون تومان فوت و نقص عضو در ماه های حرام

حق بیمه به ازای هر نفر 20 هزار تومان

جدول آسانسور نفر بر برای ساختمان حداکثر 10 طبقه

نرخ بیمه آسانسور - جدول حق بیمه آسانسور

جدول آسانسور نفر بر برای ساختمان بالای 10 طبقه

نرخ بیمه آسانسور - جدول حق بیمه آسانسور

   بیمه آسانسور سامان

بیمه آسانسور سامان

بیمه آسانسور سامان

بیمه آسانسور سامان
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]